Bestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond verzorgt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. In deze gemeenten bestuurt de stichting 17 basisscholen, waarvan één school voor speciaal basisonderwijs. Het bestuur van de stichting wordt uitgeoefend door een eenhoofdig College van Bestuur. Een Raad van Toezicht houdt, mede namens de drie gemeentebesturen, integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en van het College van Bestuur in de breedste zin. Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de kwaliteit en de continuïteit van het openbaar onderwijs in de IJmond is gewaarborgd en verder wordt ontwikkeld. Daarbij worden drie primaire belangen onderscheiden: het onderwijskundig belang, het leerlingen- en ouderbelang en het personeelsbelang. Het College van Bestuur betrekt deze belangen bij zijn afwegingen en besluitvorming. Dit wordt door de Raad van Toezicht bewaakt vanuit haar toezichthoudende rol.

Om in contact te komen met het schoolbestuur kunt u zich wenden tot het bestuursbureau:

Zeilmakerstraat 62

1991 JC Velserbroek

023-5201580

Voor meer informatie over ons bestuur verwijzen we u naar de website:

www.opoijmond.nl