Oudercommissie (OC)

De oudercommissie (OC) van onze school bestaat uit ouders. Zij coördineren de hulp bij (grote) schoolactiviteiten. De OC vergadert ongeveer tien keer per jaar. Bij de vergaderingen is namens de school een leerkracht aanwezig.

De oudercommissie stelt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast en beheert deze gelden. Voor schooljaar 2020-2021 is het bedrag €15 per leerling. Tijdens de jaarvergadering aan het begin van elk schooljaar worden het jaarverslag en de begroting vastgesteld. Het gironummer van de oudercommissie is:

NL 46 INGB 0004147203

ten name van oudercommissie obs Het Kompas onder vermelding van naam leerling en groep.

OC begroting activiteiten 19-20