Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Het beleid van de school wordt door de directie van de school besproken met de leden van de medezeggenschapsraad. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad advies- en/of instemmingsrecht. Zaken als taken, functies, verkiezingen e.d. zijn beschreven in het medezeggenschapsreglement.

De medezeggenschapsraad vergadert in principe tienmaal per jaar. De directie van de school heeft een adviesrol en vertegenwoordigt tijdens de vergaderingen het bevoegd gezag c.q. bestuur van de school. Als ouders een (deel) van de vergadering willen bijwonen, kunnen zij vooraf contact opnemen met de secretaris van de medezeggenschapsraad.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelend orgaan van alle onder ons bestuur vallende basisscholen. De GMR bestaat net als de MR uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De GMR vergadert ongeveer tien keer per jaar en de vergaderingen zijn in beginsel openbaar. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn beschreven in een reglement. Op de website van ons bestuur (www.opoijmond.nl) vindt u meer informatie over de GMR.