Samenwerking tussen school en ouders

Voor kinderen is het belangrijk dat ze zowel thuis als op school de aandacht en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Daarom werken onze leerkrachten graag met ouders aan een gezamenlijk doel: de beste kansen voor hun kind.

Kompasweken

De eerste drie weken van elk schooljaar besteden we extra aandacht aan de verbinding tussen leerlingen in de groep en aan betrokkenheid van ouders. Zo nodigen de leerkrachten ouders uit voor een kennismakingsgesprek. Dit is bedoeld om elkaar beter te leren kennen en te praten over de belevingswereld van uw zoon of dochter.

Rapporten

Twee keer per jaar krijgen de leerlingen hun rapport. In groep 1 en groep 2 bestaat dit uit een verslag vanuit het observatie- en registratiesysteem BOSOS. De kinderen uit groep 1 krijgen een eerste rapport als ze minimaal 4 maanden op school zitten.

Hoe houden wij u op de hoogte?

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de jaarkalender met alle belangrijke data, zoals studiedagen, vakanties, de dag waarop de schoolfotograaf komt en wanneer kinderen hun rapport krijgen. Verder informeren we u door het jaar heen via:

  • Een maandelijkse nieuwsbrief.
  • De Ouder-app waarin u korte mededelingen ontvangt van de leerkracht. Onze school gebruikt hiervoor de app Parro. U kunt deze gratis downloaden en zodra uw kind is ingeschreven, ontvangt u een koppelcode waarmee u toegang krijgt. U kunt via Parro ook een korte vraag stellen aan de leerkracht, uw kind ziek melden en u aanmelden voor activiteiten, zoals een ouderavond.
  • Social media: u kunt Het Kompas volgen op Facebook ‘OBS het Kompas’ en Instagram ‘obshetkompas’.

We vinden het belangrijk uw mening te horen over onze school en samen na te denken over hoe het onderwijs nog beter kan. We vragen ook regelmatig hulp van ouders bij activiteiten voor de kinderen.

Medezeggenschap

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten meedenken, en soms meebeslissen, over het beleid. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van personeel en aan financiën. Door het schooljaar heen komt de MR ongeveer 6 keer bij elkaar. De vergaderingen zijn (deels) openbaar.

Wilt u een vergadering bijwonen of heeft u een vraag voor de MR? Mail dan naar mrkompas@ijmare.nl.

    Ouderraad

    De oudercommissie (OC) van onze school bestaat uit een aantal ouders. Zij organiseren de hulp bij (grote) activiteiten, zoals schoolreisjes. De OC komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar en dan is er namens de school ook een leerkracht bij.

    De Oudercommissie stelt, in overleg met de school, vast hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en beheert deze gelden. Tijdens de jaarvergadering aan het begin van elk schooljaar worden het jaarverslag en de begroting vastgesteld.