Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. In de MR zitten ouders en leerkrachten die gezamenlijk inspraak hebben in belangrijke beslissingen op school. De rechten en plichten van deze raad liggen vast in het medezeggenschapsreglement. De directie van de school moet bij bepaalde beslissingen de instemming van de MR hebben. Bij een aantal andere zaken heeft de MR een adviesrecht.

De MR op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Ieder lid wordt voor een termijn van drie jaar gekozen. Na die drie jaar treedt het lid af. Als een lid graag een tweede of derde termijn lid wil zijn van de MR kan hij/zij zich herkiesbaar stellen. Elk jaar treden één ouder en één personeelslid af. Ons doel is kwaliteit en veiligheid bewaken voor onze school, onze leerlingen en ons personeel.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn (tenzij anders vermeld) openbaar. Tijdens het eerste deel van de vergadering is de directeur aanwezig die het overkoepelend bestuur vertegenwoordigt. De MR komt, verspreid over het schooljaar, gemiddeld zes tot zeven keer bijeen. De vergaderdata zijn hieronder op de website te vinden. Het streven is om de agenda drie dagen vooraf op de website te publiceren. Een deel van de agenda is openbaar en een deel is gesloten. Dat wordt in de agenda duidelijk aangegeven. Wilt u een vergadering bijwonen dan moet u zich van te voren opgeven. Dit kan via ons onderstaande e-mailadres.

De MR stelt een goed contact met de ouders zeer op prijs.


Samenstelling MR

De samenstelling van de MR voor schooljaar 2023- 2024 is als volgt:

  • Ouders: Robert Welp, Renee Martens, Maarten Wolf (voorzitter)
  • Leerkrachten: Cynthia Koopmans (secretaris), Laura Hekman, Jenny van Keulen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd iemand van de MR aanspreken of een e-mail sturen naar: mrkompas@ijmare.nl

Vergaderdata

  • 26 september 2023
  • 21 november 2023
  • 23 januari 2024
  • 12 maart 2024
  • 14 mei 2024
  • 25 juni 2024